Regulamin przewozu

 1. Informacje ogólne
  1. Rezerwacja miejsca równa się akceptacji przedstawionego poniżej regulaminu.
  2. Pasażer musi posiadać przy sobie paszport, wizę lub dowód osobisty, czyli dokumenty, które wymagane są przy przekraczaniu granicy.
  3. Przewoźnik zastrzega, iż w przypadku nieposiadania wyżej wymienionych dokumentów przez pasażera, może on odmówić jego przewozu.
  4. Nie są tolerowane spóźnienia pasażerów – powinni znaleźć się oni na ustalonym miejscu około dziesięciu minut przed odjazdem pojazdu.
  5. Przewoźnik zastrzega sobie, iż w przypadku znacznego spóźnienia pasażera, dochodzącego do 30 minut, kierowca może opuścić miejsce spotkania bez zabrania spóźnionego pasażera, zwłaszcza w sytuacji, gdy owo spóźnienie zagraża punktualnemu dotarciu na miejsce pozostałym pasażerom.
  6. Pasażer jest zobowiązany do słuchania poleceń kierowcy oraz stosowania się do przepisów porządkowych transportu.
  7. W oparciu o art. 135 Ustawy z dnia 13.06.2003r., kierowca przed wykonaniem usługi transportowej, ma prawo zażądać od pasażera innej narodowości okazania aktualnej wizy oraz paszportu. Jeżeli pasażer odmówi ich okazania lub nie będzie ich posiadał, przewoźnik może odmówić wykonania usługi przewozu, jednocześnie nie pozwalając na jego dochodzenie roszczeń z wynikłej sytuacji.
  8. Kategorycznie zabronione jest spożywanie napojów wyskokowych oraz palenie tytoniu, a także stosowania jakichkolwiek innych, niewymienionych w tym punkcie nielegalnych używek.
  9. Pasażer, który uprzykrza trasę innym osobom znajdującym się w pojeździe, nie wykonuje poleceń obsługi samochodu oraz nie przestrzega założeń regulaminu, może zostać wydalony z pojazdu bez wykonania usługi. Zostaje on także obciążony wszelkimi implikacjami prawnymi wynikającymi z zaistniałej sytuacji.
  10. Możliwy jest przewóz przedmiotów o niestandardowych wymiarach oraz zwierząt po wcześniejszym poczynieniu uzgodnień na ten temat z firmą przewozową.
  11. Pasażer jest odpowiedzialny za szkody poczynione innym pasażerom oraz przewoźnikowi (zniszczenie mienia) zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Cywilnym. Jednocześnie jest on zobowiązany do tego, aby pokryć koszty związane z kompleksową naprawą uszkodzonego mienia czy wyposażenia.
  12. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów wraz z bagażami w ustalone miejsce i o wyznaczonej w formularzu godzinie. Obecność wypadków losowych, niezależnych od przewoźnika nie pozwala mu na zagwarantowanie wykonania tej usługi. Uwaga nie ma zastosowania w przypadku awarii pojazdu.
  13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z opóźnienia lub odwołania transferu z powodów od niego niezależnych – ekstremalnie niekorzystnych warunków pogodowych czy utrudnień w ruchu granicznym i drogowym).
  14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie korzystające z jego transferów, chyba że została wniesiona dodatkowa opłata z tego tytułu, zobowiązująca przewoźnika do zapewnienia opieki osobie małoletniej.
  15. Reklamacje należy zgłaszać do 14 dni od daty wykonania przez przewoźnika reklamowanej usługi oraz opisać w niej całą sytuację, poniesione szkody oraz wszelkie zastrzeżenia i roszczenia.
 2. Usługa przewozu osób
  1. Formularz rezerwacji służy do zgłaszania chęci skorzystania z usługi.
  2. Ceny przedstawione na stronie to kwoty brutto przejazdu w jedną stronę jednej osoby.
  3. Sytuacja, w której pasażer nie zjawi się w wyznaczonym czasie na miejscu spotkania, traktowana jest jako odstąpienie od umowy transferu.
 3. Bagaż
  1. Firma przewozowa nie bierze odpowiedzialności za przewożone bagaże oraz działania prowadzone przez Służby Celne.
  2. Pasażer winien umieścić przewożone walizki lub plecaki w przedziale bagażowym pojazdu.
  3. Bagaż podręczny może znajdować się w samochodzie, lecz nie powinien on zmniejszać komfortu przejazdu pozostałych pasażerów.
  4. W samochodzie nie mogą znaleźć się przedmioty, których przewóz jest niedozwolony.
  5. Przedmioty niebezpieczne i bagaże o nieprzyjemnej woni mogą zostać niezaakceptowane przez przewoźnika.
  6. Wartościowy bagaż powinien zostać uprzednio ubezpieczony, a pasażer winien jest o tym poinformować kierowcę.
  7. Przewoźnik nie bierze odpowiedzialności za utratę bądź zniszczenie papierów wartościowych, gotówki, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki oraz artykułów naukowych.
  8. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione w samochodzie przez pasażera z powodu jego zapomnienia czy nieuwagi.
  9. Reklamacje odnośnie przewożonego bagażu mogą zostać zgłoszone kierowcy tylko i wyłącznie podczas jego odbioru.
  10. Obsługa samochodu musi zarejestrować złożoną reklamację w dowolnej formie pisemnej.
 4. Inne postanowienia
  1. Usługa może w wyjątkowych sytuacjach zostać przeprowadzona przez firmę podwykonawczą.